В какво вярваме

Тази Църквакато следствие от религиозния й характеросновава дейността си върху долуизложените учения и принципи, които трябва да бъдат приети от всичките й членове и да вдъхновяват техните действия.

Доколкото сме християни евангелистиние приемаме проявлението на единствения Бог в три личности (ОтецСин и Свети Духпредставени в Писанията на Вехтия и Новия Завети изповядваме историческата вяра на Евангелието, която се провъзгласява на неговите странициСледователно, ние потвърждаваме ученията, които считаме за решителни за разбирането на вярата и които трябва да се изразяват в името на любовта, на практичното християнско служене и напровъзгласяването на Евангелието:

 • ​Върховната власт и благоволението на Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух при сътворението, провидението, откровението, изкуплението и последния (страшния) съд
 • Божественото вдъхновение на Светите писания в оригиналните им документи и, следователно, пълната им достоверност и върховната им сила, във всичко, което се отнася до вярата и поведението
 • ​Всеобщата греховност и виновността на падналия човек, която предизвиква Божия гняв и осъждане.
 • Представителната жертва на въплътения Божи, единствено достатъчно основание за изкупление на виновността и на властта на греха, както и на вечните им последствия
 • Оправдаването на грешника само по Божията милост, посредством вярата в разпънатия на кръста и възкръснал от мъртвите Христос.
 • Делото на Бога Светия Дух, който озарява, откъсва от пороците, живее във вярващия и го му придава святост. Който освен това предоставя на верните дарове, служби идействия, както за изграждането на Христовото Тяло, така и за да се доказва и да се работи за разпространението на Евангелието и на Божието Царство.
 • Бракът, като първа божествена институция, създадена от Бог, чрез която, свободно и доброволно, един мъж и една жена, родени като такива, се съединяват по стабилан и постоянен начин, за да живеят заедно, да се обичат, да се уважават, да си оказват взаимна помощ и да създадат благословен дом за себе си, и в съответния случай, за своите деца и околната среда, която ги заобикаля. (Битие 2, 24).
 • Семейството, което беше проектирано за да съставлява зародиша и основата на обществото, поради което Църквата трябва да развива пасторско послание за подкрепа с цел да укрепва институцията на семейството, с увереността, че увеличаването на здравите семейства според модела на Евангелието, също така ще облагодетелства доброто здравена обществото.
 • Правителството или гражданската власт, съществуващи по Божието разпореждане, за интересите и добрия порядък на човешкото обществото, и че трябва да се молим за магистратите, като ги почитаме по съвест и като им се подчиняваме, освен за неща, които са против волята нанашия Господ Иисус Христос, единственият господар на съвестта и княз на царете на земята. Иисус Христос нареди да се даде Кесаревото кесарю и Божието Богу, като с това постави началото на свободата на действие на гражданската власт, но също и на неговата Църква, която във всеки един момент е и трябва да бъде отговорна за своите собствени действия, като трябва да защитава нейната пълна самостоятелност и свободата, както по отношение на начина й на организация, така и по отношение на начина на вземане на решенията й. Поради това ние вярваме, че духовнитерешения, или тези, които засягат въпросите, свързани с учението на тази организация, не подлежат на по-нататъшно ревизиране от гражданските власти.
 • Свещеническата служба Свещеническата служба (Sic! – бел. на Прев.) на всички вярващи, които в единството на Светия Дух, съставляват всеобщата Църква, Тялото, на което Христос е главата, задължени от заповедта на своя Господ да проповядва Евангелието по целия свят.
 • ​Надеждата за видимото връщане на нашия Господ Иисус Христос на власт и за божията благодат, възкресението на мъртвите и осъществяването на Божието Царство.
 • Естеството на нашия Господ Иисус Христос, който е Бог проявен в плът. Роден непорочно, като човешкият му живот беше без грях. Вярваме в божествените му чудеса, изкупителната му смърт, телесното му възкресение, su възнесението му в лоното на Отца и посредническото му дело като единствен върховен Първосвещеник между Бог и човеците.

Свържете се с нас,ние желаем да Ви помогнем.

Повече информация

Присъединете се към терапията 

КОНТАКТИ
demo-attachment-1864-Group-596