Правила

Правила на центъра

 • При постъпването Ви в центъра ще бъде прегледан вашият личен багаж, както и вас самите (тези проверки могат да бъдат правени повторно по преценка на Вашият отговорник, когато той сметне това за нужно ).
 • Лицето трябва активно да изпълнява му задачи в общността.
 • Лицето трябва да приеме човек, който му е поставен като отговорник.
 • Строго забранено е употребата на хапчета, цигари, алкохол и дрога.
 • Личните пари, с които постъпвате в Центъра по Ваша преценка ще бъдат върнати на семейството Ви или използвани за нуждите за Центъра.
 • За новопостъпилите лица няма да се издават никакви документи или удостоверения за пребиваване в център преди изтичане на три месеца от постъпването им в Центъра.
 • Телефони и разговори са разрешени само от страна на родителите или роднини на всеки 14 дни.
 • Посещението на родители или роднини в Центъра е възможно след 6 месеца от постъпването лицето след предварителна договорка с отговорника на Центъра.
 • В центъра е забранено слушането на светска музика и четене на литература, различна от такава с християнска тематика.
 • В Центъра се осъществява контрол върху входяшата и изходяща коренспонденция
 • Новопостъпилото лице се съгласява с необходимостта да бъде преместено в друга къща, ако отговорника счете това за необходимо.
 • Семейните двойки постъпват в Центъра разделени, като контактите по между им се осъществяват по преценка на отговорника на Центъра. Доказателство за семейно положение е единствено Удостоверението за сключен граждански брак.

Толкова важни ли са правилата?

"Ще ти дам разум и ще осветя пътя ти, по който ще тръгнеш. Ще намекна с очи."          

Псалм 32:8 

Свържете се с нас,ние желаем да Ви помогнем.